دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: مجید قدیمی
تاریخ:
1398/04/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سلمان آخوندزاده بستی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رضایت شغلی با توجه به نقش تعدیل گری پاداش احتمالی (مطالعه موردی در شرکت کاغذ ستاره گیلان) .......
تاریخ:
1398/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هامون گنجیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر تجربه برند بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی رضایت و تعهد عاطفی مشتریان و نقش تعدیل گر همدلی کارکنان (مورد مطالعه شعب بانک سپه استان گیلان .......
تاریخ:
1397/12/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو متين قربانعلي نضارپور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی (مورد مطالعه دبیران مقطع متوسطه استان گیلان) .......
تاریخ:
1397/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسمعیل صفرپور
تاریخ:
1397/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسمعیل صفرپور
تاریخ:
1397/12/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا روحانی پور
تاریخ:
1397/12/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید قدیمی
تاریخ:
1397/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسمعیل صفرپور
تاریخ:
1397/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسمعیل صفرپور
تاریخ:
1397/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسمعیل صفرپور
تاریخ:
1397/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی صادقی گل وردی
تاریخ:
1397/10/12
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سحر باقری نویر
دانشجو: محمدعلی نگهدارچلارسی
تاریخ:
1397/09/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سحر باقری نویر
دانشجو: محمدعلی نگهدارچلارسی
تاریخ:
1397/09/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عزیزاله حیدری چراتی
تاریخ:
1397/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: پدرام اسدی مهدیخان محله
تاریخ:
1397/09/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عزیزاله حیدری چراتی
تاریخ:
1397/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عزیزاله حیدری چراتی
تاریخ:
1397/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا روحانی پور
تاریخ:
1397/08/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مینا راستی
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مینا راستی
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پدرام اسدی مهدیخان محله
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: عطیه صارمی
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: عطیه صارمی
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: امیر الیاسی
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: مجتبی قاسمی
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: مینا راستی
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: مینا راستی
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: داود حسن پور کنفگورابی
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: مریم قربان پور دره پشتی
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا سیمبر
دانشجو: علیرضا حیدرپور
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دیانت علی رنجبرمیناباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سازوکارهای حمایتی از زوجه در قانون حمایت از خانواده مصوب1391 در پرتو آرای قضایی .......
تاریخ:
1397/08/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی قاسمی کیا
تاریخ:
1397/08/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عطیه صارمی
تاریخ:
1397/08/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عطیه صارمی
تاریخ:
1397/08/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عطیه صارمی
تاریخ:
1397/08/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عطیه صارمی
تاریخ:
1397/08/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عطیه صارمی
تاریخ:
1397/08/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیرا فرهادی نیا
تاریخ:
1397/08/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی نگهدارچلارسی
تاریخ:
1397/08/10

سوالات متداول