دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 5
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم کاظم پورسماک
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم کاظم پورسماک
تاریخ:
1397/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجتبی قاسمی
تاریخ:
1397/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید کمال سیدی گوده کهریز
تاریخ:
1397/06/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی کیشانی فراهانی
تاریخ:
1397/06/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرزین فرحبد
دانشجو: صابر حقیقت شناس خشکنودهانی
تاریخ:
1397/06/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صابر حقیقت شناس خشکنودهانی
تاریخ:
1397/06/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرزین فرحبد
دانشجو: احمد رضاپور رودبنه
تاریخ:
1397/06/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرزین فرحبد
دانشجو: مزدا دلیر سلمانی
تاریخ:
1397/06/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم لک
تاریخ:
1397/06/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آزاده بابائیان روشنی
تاریخ:
1397/06/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آزاده بابائیان روشنی
تاریخ:
1397/06/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی زرکامی
تاریخ:
1397/06/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی زرکامی
تاریخ:
1397/06/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا نجف زاده بیجارکنی
تاریخ:
1397/06/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه علوی مورد تصویب مدیر گروه فاضل محمدی نوده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ویژگی های حسابرس ، تامین مالی و مدیریت سود .......
تاریخ:
1397/06/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه علوی مورد تصویب مدیر گروه فاضل محمدی نوده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ویژگی های حسابرس ، تامین مالی و مدیریت سود .......
تاریخ:
1397/06/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسینعلی خواجوی صالحانی
تاریخ:
1397/06/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمحمود موسوی
تاریخ:
1397/06/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمحمود موسوی
تاریخ:
1397/06/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد رضاپور رودبنه
تاریخ:
1397/06/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی صادقی گل وردی
تاریخ:
1397/06/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی صادقی گل وردی
تاریخ:
1397/06/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی صادقی گل وردی
تاریخ:
1397/06/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی یزدان دوست
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد بهمنی جلالی
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد بهمنی جلالی
تاریخ:
1397/06/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی یزدان دوست مورد تصویب مدیر گروه رضا سیمبر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر شاخص های مورد انتظار مشتری در بانکداری الکترونیکی بر قصد استفاده مشتریان بانک ملی شهر قزوین با توجه به نقش تعدیل گری سن و جنسیت .......
تاریخ:
1397/06/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسینعلی خواجوی صالحانی مورد تصویب مدیر گروه رضا سیمبر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ابطال اسنادرسمی به حکم قانون درنظام حقوق مدنی وثبتی ایران .......
تاریخ:
1397/06/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد بهمنی جلالی مورد تصویب مدیر گروه رضا سیمبر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کارکرد سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در فرایند پیشگیری از جرم .......
تاریخ:
1397/06/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمد رضاپور رودبنه مورد تصویب مدیر گروه فرزین فرحبد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اولویت بندی عوامل موثر بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در سازمان های خدماتی با رویکرد دیمتل خاکستری (مورد مطالعه: شرکت شاتل) .......
تاریخ:
1397/06/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرزین فرحبد
دانشجو: ذبیح الله پوپ
تاریخ:
1397/06/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرزین فرحبد
دانشجو: محمود بهروزی ابدی پامساری
تاریخ:
1397/06/07

سوالات متداول