هژبر برادران نصیریپست الکترونیکی:baradaran
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مطالعه تطبیقی نقش بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران و فرانسه.شهناز رادrad.shahnaz@gmail.comاستاد مشاور
2تاثیر گروه خونی رانندگان مقصر در جرائم رانندگی یاسین دهقان وردانیyasindehg@yahoo.comاستاد مشاور
3آیین دادرسی افتراقی در بزهکاری افراد زیر 18 سال : شرایط و آثاراردشیر رحمانیhassan.rahmane.hr@gmail.comاستاد مشاور