پیمان ایمان زادهپست الکترونیکی:pi_imanzade@yahoo.com
گروه آموزشی:حسابداري
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانزهره پایداریrm_shoja20@yahoo.comاستاد راهنما
2رابطه بررسی حاکمیت شرکتی ورقابت بازار محصول با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران سیده زهرا طالب زادهnayerehta@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برنتایج وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانشاهین شعبانی صف سری shahin_shabani1990@yahoo.comاستاد راهنما
4برسی تاثیر ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران سپیده تراب زادهTORABZADEH.SEPIDEH@YAHOO.COMاستاد راهنما
5افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش بازار: خانواده در مقابل شرکت های غیر خانوادگی.زینب محسنی سنگاچینghaziani_62@yahoo.comاستاد راهنما