نیکان بهرامیپست الکترونیکی:Dr.bahrami.ni@gmail.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی حقوقی مالکیت نفت در قراردادهای بین‌المللی نفت با نگاهی به قوانین موضوعه ایراناحمد رضاییsbagheri1362@yahoo.comاستاد راهنما